NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:1-3

3:1 kagw <2504> adelfoi <80> ouk <3756> hdunhyhn <1410> (5675) lalhsai <2980> (5658) umin <5213> wv <5613> pneumatikoiv <4152> all <235> wv <5613> sarkinoiv <4560> wv <5613> nhpioiv <3516> en <1722> cristw <5547>

3:2 gala <1051> umav <5209> epotisa <4222> (5656) ou <3756> brwma <1033> oupw <3768> gar <1063> edunasye <1410> (5711) all <235> oude <3761> [eti] <2089> nun <3568> dunasye <1410> (5736)

3:3 eti <2089> gar <1063> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) opou <3699> gar <1063> en <1722> umin <5213> zhlov <2205> kai <2532> eriv <2054> ouci <3780> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) kai <2532> kata <2596> anyrwpon <444> peripateite <4043> (5719)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org