NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 2:7-9

2:7 alla <235> laloumen <2980> (5719) yeou <2316> sofian <4678> en <1722> musthriw <3466> thn <3588> apokekrummenhn <613> (5772) hn <3739> prowrisen <4309> (5656) o <3588> yeov <2316> pro <4253> twn <3588> aiwnwn <165> eiv <1519> doxan <1391> hmwn <2257>

2:8 hn <3739> oudeiv <3762> twn <3588> arcontwn <758> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> egnwken <1097> (5758) ei <1487> gar <1063> egnwsan <1097> (5627) ouk <3756> an <302> ton <3588> kurion <2962> thv <3588> doxhv <1391> estaurwsan <4717> (5656)

2:9 alla <235> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) a <3739> ofyalmov <3788> ouk <3756> eiden <1492> (5627) kai <2532> ouv <3775> ouk <3756> hkousen <191> (5656) kai <2532> epi <1909> kardian <2588> anyrwpou <444> ouk <3756> anebh <305> (5627) osa <3745> htoimasen <2090> (5656) o <3588> yeov <2316> toiv <3588> agapwsin <25> (5723) auton <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org