NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 2:11-14

2:11 tiv <5101> gar <1063> oiden <1492> (5758) anyrwpwn <444> ta <3588> tou <3588> anyrwpou <444> ei <1487> mh <3361> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> anyrwpou <444> to <3588> en <1722> autw <846> outwv <3779> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> oudeiv <3762> egnwken <1097> (5758) ei <1487> mh <3361> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> yeou <2316>

2:12 hmeiv <2249> de <1161> ou <3756> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> kosmou <2889> elabomen <2983> (5627) alla <235> to <3588> pneuma <4151> to <3588> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> eidwmen <1492> (5762) ta <3588> upo <5259> tou <3588> yeou <2316> carisyenta <5483> (5685) hmin <2254>

2:13 a <3739> kai <2532> laloumen <2980> (5719) ouk <3756> en <1722> didaktoiv <1318> anyrwpinhv <442> sofiav <4678> logoiv <3056> all <235> en <1722> didaktoiv <1318> pneumatov <4151> pneumatikoiv <4152> pneumatika <4152> sugkrinontev <4793> (5723)

2:14 qucikov <5591> de <1161> anyrwpov <444> ou <3756> decetai <1209> (5736) ta <3588> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> yeou <2316> mwria <3472> gar <1063> autw <846> estin <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> dunatai <1410> (5736) gnwnai <1097> (5629) oti <3754> pneumatikwv <4153> anakrinetai <350> (5743)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org