NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 16:1-4

16:1 peri <4012> de <1161> thv <3588> logeiav <3048> thv <3588> eiv <1519> touv <3588> agiouv <40> wsper <5618> dietaxa <1299> (5656) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> thv <3588> galatiav <1053> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> poihsate <4160> (5657)

16:2 kata <2596> mian <1520> sabbatou <4521> ekastov <1538> umwn <5216> par <3844> eautw <1438> tiyetw <5087> (5720) yhsaurizwn <2343> (5723) o <3739> ti <5100> ean <1437> euodwtai <2137> (5747) ina <2443> mh <3361> otan <3752> elyw <2064> (5632) tote <5119> logeiai <3048> ginwntai <1096> (5741)

16:3 otan <3752> de <1161> paragenwmai <3854> (5638) ouv <3739> ean <1437> dokimashte <1381> (5661) di <1223> epistolwn <1992> toutouv <5128> pemqw <3992> (5692) apenegkein <667> (5629) thn <3588> carin <5485> umwn <5216> eiv <1519> ierousalhm <2419>

16:4 ean <1437> de <1161> axion <514> h <1510> (5753) tou <3588> kame <2504> poreuesyai <4198> (5738) sun <4862> emoi <1698> poreusontai <4198> (5695)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org