NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 15:1-11

15:1 gnwrizw <1107> (5719) de <1161> umin <5213> adelfoi <80> to <3588> euaggelion <2098> o <3739> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213> o <3739> kai <2532> parelabete <3880> (5627) en <1722> w <3739> kai <2532> esthkate <2476> (5758)

15:2 di <1223> ou <3739> kai <2532> swzesye <4982> (5743) tini <5100> logw <3056> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213> ei <1487> katecete <2722> (5719) ektov <1622> ei <1487> mh <3361> eikh <1500> episteusate <4100> (5656)

15:3 paredwka <3860> (5656) gar <1063> umin <5213> en <1722> prwtoiv <4413> o <3739> kai <2532> parelabon <3880> (5627) oti <3754> cristov <5547> apeyanen <599> (5627) uper <5228> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> kata <2596> tav <3588> grafav <1124>

15:4 kai <2532> oti <3754> etafh <2290> (5648) kai <2532> oti <3754> eghgertai <1453> (5769) th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> kata <2596> tav <3588> grafav <1124>

15:5 kai <2532> oti <3754> wfyh <3700> (5681) khfa <2786> eita <1534> toiv <3588> dwdeka <1427>

15:6 epeita <1899> wfyh <3700> (5681) epanw <1883> pentakosioiv <4001> adelfoiv <80> efapax <2178> ex <1537> wn <3739> oi <3588> pleionev <4119> menousin <3306> (5719) ewv <2193> arti <737> tinev <5100> de <1161> ekoimhyhsan <2837> (5681)

15:7 epeita <1899> wfyh <3700> (5681) iakwbw <2385> eita <1534> toiv <3588> apostoloiv <652> pasin <3956>

15:8 escaton <2078> de <1161> pantwn <3956> wsperei <5619> tw <3588> ektrwmati <1626> wfyh <3700> (5681) kamoi <2504>

15:9 egw <1473> gar <1063> eimi <1510> (5748) o <3588> elacistov <1646> twn <3588> apostolwn <652> ov <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> kaleisyai <2564> (5745) apostolov <652> dioti <1360> ediwxa <1377> (5656) thn <3588> ekklhsian <1577> tou <3588> yeou <2316>

15:10 cariti <5485> de <1161> yeou <2316> eimi <1510> (5748) o <3739> eimi <1510> (5748) kai <2532> h <3588> cariv <5485> autou <846> h <3588> eiv <1519> eme <1691> ou <3756> kenh <2756> egenhyh <1096> (5675) alla <235> perissoteron <4053> autwn <846> pantwn <3956> ekopiasa <2872> (5656) ouk <3756> egw <1473> de <1161> alla <235> h <3588> cariv <5485> tou <3588> yeou <2316> sun <4862> emoi <1698>

15:11 eite <1535> oun <3767> egw <1473> eite <1535> ekeinoi <1565> outwv <3779> khrussomen <2784> (5719) kai <2532> outwv <3779> episteusate <4100> (5656)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org