NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 14:14-16

14:14 ean <1437> [gar] <1063> proseucwmai <4336> (5741) glwssh <1100> to <3588> pneuma <4151> mou <3450> proseucetai <4336> (5736) o <3588> de <1161> nouv <3563> mou <3450> akarpov <175> estin <1510> (5748)

14:15 ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) proseuxomai <4336> (5695) tw <3588> pneumati <4151> proseuxomai <4336> (5695) de <1161> kai <2532> tw <3588> noi <3563> qalw <5567> (5692) tw <3588> pneumati <4151> qalw <5567> (5692) [de] <1161> kai <2532> tw <3588> noi <3563>

14:16 epei <1893> ean <1437> euloghv <2127> (5725) [en] <1722> pneumati <4151> o <3588> anaplhrwn <378> (5723) ton <3588> topon <5117> tou <3588> idiwtou <2399> pwv <4459> erei <2046> (5692) to <3588> amhn <281> epi <1909> th <3588> sh <4674> eucaristia <2169> epeidh <1894> ti <5101> legeiv <3004> (5719) ouk <3756> oiden <1492> (5758)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org