NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 12:1-31

12:1 peri <4012> de <1161> twn <3588> pneumatikwn <4152> adelfoi <80> ou <3756> yelw <2309> (5719) umav <5209> agnoein <50> (5721)

12:2 oidate <1492> (5758) oti <3754> ote <3753> eynh <1484> hte <1510> (5713) prov <4314> ta <3588> eidwla <1497> ta <3588> afwna <880> wv <5613> an <302> hgesye <71> (5712) apagomenoi <520> (5746)

12:3 dio <1352> gnwrizw <1107> (5719) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> en <1722> pneumati <4151> yeou <2316> lalwn <2980> (5723) legei <3004> (5719) anayema <331> ihsouv <2424> kai <2532> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) eipein <2036> (5629) kuriov <2962> ihsouv <2424> ei <1487> mh <3361> en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

12:4 diaireseiv <1243> de <1161> carismatwn <5486> eisin <1510> (5748) to <3588> de <1161> auto <846> pneuma <4151>

12:5 kai <2532> diaireseiv <1243> diakoniwn <1248> eisin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> autov <846> kuriov <2962>

12:6 kai <2532> diaireseiv <1243> energhmatwn <1755> eisin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> autov <846> yeov <2316> o <3588> energwn <1754> (5723) ta <3588> panta <3956> en <1722> pasin <3956>

12:7 ekastw <1538> de <1161> didotai <1325> (5743) h <3588> fanerwsiv <5321> tou <3588> pneumatov <4151> prov <4314> to <3588> sumferon <4851> (5723)

12:8 w <3739> men <3303> gar <1063> dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> didotai <1325> (5743) logov <3056> sofiav <4678> allw <243> de <1161> logov <3056> gnwsewv <1108> kata <2596> to <3588> auto <846> pneuma <4151>

12:9 eterw <2087> pistiv <4102> en <1722> tw <3588> autw <846> pneumati <4151> allw <243> de <1161> carismata <5486> iamatwn <2386> en <1722> tw <3588> eni <1520> pneumati <4151>

12:10 allw <243> de <1161> energhmata <1755> dunamewn <1411> allw <243> [de] <1161> profhteia <4394> allw <243> [de] <1161> diakriseiv <1253> pneumatwn <4151> eterw <2087> genh <1085> glwsswn <1100> allw <243> de <1161> ermhneia <2058> glwsswn <1100>

12:11 panta <3956> de <1161> tauta <5023> energei <1754> (5719) to <3588> en <1520> kai <2532> to <3588> auto <846> pneuma <4151> diairoun <1244> (5723) idia <2398> ekastw <1538> kaywv <2531> bouletai <1014> (5736)

12:12 kayaper <2509> gar <1063> to <3588> swma <4983> en <1520> estin <1510> (5748) kai <2532> melh <3196> polla <4183> ecei <2192> (5719) panta <3956> de <1161> ta <3588> melh <3196> tou <3588> swmatov <4983> polla <4183> onta <1510> (5752) en <1520> estin <1510> (5748) swma <4983> outwv <3779> kai <2532> o <3588> cristov <5547>

12:13 kai <2532> gar <1063> en <1722> eni <1520> pneumati <4151> hmeiv <2249> pantev <3956> eiv <1519> en <1520> swma <4983> ebaptisyhmen <907> (5681) eite <1535> ioudaioi <2453> eite <1535> ellhnev <1672> eite <1535> douloi <1401> eite <1535> eleuyeroi <1658> kai <2532> pantev <3956> en <1520> pneuma <4151> epotisyhmen <4222> (5681)

12:14 kai <2532> gar <1063> to <3588> swma <4983> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1520> melov <3196> alla <235> polla <4183>

12:15 ean <1437> eiph <2036> (5632) o <3588> pouv <4228> oti <3754> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ceir <5495> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983> ou <3756> para <3844> touto <5124> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983>

12:16 kai <2532> ean <1437> eiph <2036> (5632) to <3588> ouv <3775> oti <3754> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ofyalmov <3788> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983> ou <3756> para <3844> touto <5124> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983>

12:17 ei <1487> olon <3650> to <3588> swma <4983> ofyalmov <3788> pou <4226> h <3588> akoh <189> ei <1487> olon <3650> akoh <189> pou <4226> h <3588> osfrhsiv <3750>

12:18 nun <3568> de <1161> o <3588> yeov <2316> eyeto <5087> (5639) ta <3588> melh <3196> en <1520> ekaston <1538> autwn <846> en <1722> tw <3588> swmati <4983> kaywv <2531> hyelhsen <2309> (5656)

12:19 ei <1487> de <1161> hn <1510> (5713) [ta] <3588> panta <3956> en <1520> melov <3196> pou <4226> to <3588> swma <4983>

12:20 nun <3568> de <1161> polla <4183> melh <3196> en <1520> de <1161> swma <4983>

12:21 ou <3756> dunatai <1410> (5736) [de] <1161> o <3588> ofyalmov <3788> eipein <2036> (5629) th <3588> ceiri <5495> creian <5532> sou <4675> ouk <3756> ecw <2192> (5719) h <2228> palin <3825> h <3588> kefalh <2776> toiv <3588> posin <4228> creian <5532> umwn <5216> ouk <3756> ecw <2192> (5719)

12:22 alla <235> pollw <4183> mallon <3123> ta <3588> dokounta <1380> (5723) melh <3196> tou <3588> swmatov <4983> asyenestera <772> uparcein <5225> (5721) anagkaia <316> estin <1510> (5748)

12:23 kai <2532> a <3739> dokoumen <1380> (5719) atimotera <820> einai <1510> (5750) tou <3588> swmatov <4983> toutoiv <5125> timhn <5092> perissoteran <4053> peritiyemen <4060> (5719) kai <2532> ta <3588> aschmona <809> hmwn <2257> euschmosunhn <2157> perissoteran <4053> ecei <2192> (5719)

12:24 ta <3588> de <1161> euschmona <2158> hmwn <2257> ou <3756> creian <5532> ecei <2192> (5719) alla <235> o <3588> yeov <2316> sunekerasen <4786> (5656) to <3588> swma <4983> tw <3588> usteroumenw <5302> (5746) perissoteran <4053> douv <1325> (5631) timhn <5092>

12:25 ina <2443> mh <3361> h <1510> (5753) scisma <4978> en <1722> tw <3588> swmati <4983> alla <235> to <3588> auto <846> uper <5228> allhlwn <240> merimnwsin <3309> (5725) ta <3588> melh <3196>

12:26 kai <2532> eite <1535> pascei <3958> (5719) en <1520> melov <3196> sumpascei <4841> (5719) panta <3956> ta <3588> melh <3196> eite <1535> doxazetai <1392> (5743) melov <3196> sugcairei <4796> (5719) panta <3956> ta <3588> melh <3196>

12:27 umeiv <5210> de <1161> este <1510> (5748) swma <4983> cristou <5547> kai <2532> melh <3196> ek <1537> merouv <3313>

12:28 kai <2532> ouv <3739> men <3303> eyeto <5087> (5639) o <3588> yeov <2316> en <1722> th <3588> ekklhsia <1577> prwton <4412> apostolouv <652> deuteron <1208> profhtav <4396> triton <5154> didaskalouv <1320> epeita <1899> dunameiv <1411> epeita <1899> carismata <5486> iamatwn <2386> antilhmqeiv <484> kubernhseiv <2941> genh <1085> glwsswn <1100>

12:29 mh <3361> pantev <3956> apostoloi <652> mh <3361> pantev <3956> profhtai <4396> mh <3361> pantev <3956> didaskaloi <1320> mh <3361> pantev <3956> dunameiv <1411>

12:30 mh <3361> pantev <3956> carismata <5486> ecousin <2192> (5719) iamatwn <2386> mh <3361> pantev <3956> glwssaiv <1100> lalousin <2980> (5719) mh <3361> pantev <3956> diermhneuousin <1329> (5719)

12:31 zhloute <2206> (5720) de <1161> ta <3588> carismata <5486> ta <3588> meizona <3173> kai <2532> eti <2089> kay <2596> uperbolhn <5236> odon <3598> umin <5213> deiknumi <1166> (5719)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org