NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 11:6-15

11:6 ei <1487> gar <1063> ou <3756> katakaluptetai <2619> (5743) gunh <1135> kai <2532> keirasyw <2751> (5669) ei <1487> de <1161> aiscron <150> gunaiki <1135> to <3588> keirasyai <2751> (5670) h <2228> xurasyai <3587> (5745) katakaluptesyw <2619> (5744)

11:7 anhr <435> men <3303> gar <1063> ouk <3756> ofeilei <3784> (5719) katakaluptesyai <2619> (5745) thn <3588> kefalhn <2776> eikwn <1504> kai <2532> doxa <1391> yeou <2316> uparcwn <5225> (5723) h <3588> gunh <1135> de <1161> doxa <1391> androv <435> estin <1510> (5748)

11:8 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) anhr <435> ek <1537> gunaikov <1135> alla <235> gunh <1135> ex <1537> androv <435>

11:9 kai <2532> gar <1063> ouk <3756> ektisyh <2936> (5681) anhr <435> dia <1223> thn <3588> gunaika <1135> alla <235> gunh <1135> dia <1223> ton <3588> andra <435>

11:10 dia <1223> touto <5124> ofeilei <3784> (5719) h <3588> gunh <1135> exousian <1849> ecein <2192> (5721) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> dia <1223> touv <3588> aggelouv <32>

11:11 plhn <4133> oute <3777> gunh <1135> cwriv <5565> androv <435> oute <3777> anhr <435> cwriv <5565> gunaikov <1135> en <1722> kuriw <2962>

11:12 wsper <5618> gar <1063> h <3588> gunh <1135> ek <1537> tou <3588> androv <435> outwv <3779> kai <2532> o <3588> anhr <435> dia <1223> thv <3588> gunaikov <1135> ta <3588> de <1161> panta <3956> ek <1537> tou <3588> yeou <2316>

11:13 en <1722> umin <5213> autoiv <846> krinate <2919> (5657) prepon <4241> (5901) estin <1510> (5748) gunaika <1135> akatakalupton <177> tw <3588> yew <2316> proseucesyai <4336> (5738)

11:14 oude <3761> h <2228> fusiv <5449> auth <846> didaskei <1321> (5719) umav <5209> oti <3754> anhr <435> men <3303> ean <1437> koma <2863> (5725) atimia <819> autw <846> estin <1510> (5748)

11:15 gunh <1135> de <1161> ean <1437> koma <2863> (5725) doxa <1391> auth <846> estin <1510> (5748) oti <3754> h <3588> komh <2864> anti <473> peribolaiou <4018> dedotai <1325> (5769) auth <846>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org