NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 10:19

10:19 ti <5101> oun <3767> fhmi <5346> (5748) oti <3754> eidwloyuton <1494> ti <5100> estin <1510> (5748) h <2228> oti <3754> eidwlon <1497> ti <5100> estin <1510> (5748)

1 Corinthians 10:28

10:28 ean <1437> de <1161> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) touto <5124> ieroyuton <1494> estin <1510> (5748) mh <3361> esyiete <2068> (5720) di <1223> ekeinon <1565> ton <3588> mhnusanta <3377> (5660) kai <2532> thn <3588> suneidhsin <4893>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org