NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 4:15-16

4:15 tauta <5023> meleta <3191> (5720) en <1722> toutoiv <5125> isyi <1510> (5749) ina <2443> sou <4675> h <3588> prokoph <4297> fanera <5318> h <1510> (5753) pasin <3956>

4:16 epece <1907> (5720) seautw <4572> kai <2532> th <3588> didaskalia <1319> epimene <1961> (5720) autoiv <846> touto <5124> gar <1063> poiwn <4160> (5723) kai <2532> seauton <4572> swseiv <4982> (5692) kai <2532> touv <3588> akouontav <191> (5723) sou <4675>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org