NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 3:8

3:8 diakonouv <1249> wsautwv <5615> semnouv <4586> mh <3361> dilogouv <1351> mh <3361> oinw <3631> pollw <4183> prosecontav <4337> (5723) mh <3361> aiscrokerdeiv <146>

1 Timothy 3:10

3:10 kai <2532> outoi <3778> de <1161> dokimazesywsan <1381> (5744) prwton <4412> eita <1534> diakoneitwsan <1247> (5720) anegklhtoi <410> ontev <1510> (5752)

1 Timothy 3:12-13

3:12 diakonoi <1249> estwsan <1510> (5749) miav <1520> gunaikov <1135> andrev <435> teknwn <5043> kalwv <2573> proistamenoi <4291> (5734) kai <2532> twn <3588> idiwn <2398> oikwn <3624>

3:13 oi <3588> gar <1063> kalwv <2573> diakonhsantev <1247> (5660) baymon <898> eautoiv <1438> kalon <2570> peripoiountai <4046> (5731) kai <2532> pollhn <4183> parrhsian <3954> en <1722> pistei <4102> th <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org