NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 1:13-15

1:13 to <3588> proteron <4386> onta <1510> (5752) blasfhmon <989> kai <2532> diwkthn <1376> kai <2532> ubristhn <5197> alla <235> hlehyhn <1653> (5681) oti <3754> agnown <50> (5723) epoihsa <4160> (5656) en <1722> apistia <570>

1:14 uperepleonasen <5250> (5656) de <1161> h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> meta <3326> pistewv <4102> kai <2532> agaphv <26> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

1:15 pistov <4103> o <3588> logov <3056> kai <2532> pashv <3956> apodochv <594> axiov <514> oti <3754> cristov <5547> ihsouv <2424> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> amartwlouv <268> swsai <4982> (5658) wn <3739> prwtov <4413> eimi <1510> (5748) egw <1473>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org