NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 4:1

4:1 loipon <3063> adelfoi <80> erwtwmen <2065> (5719) umav <5209> kai <2532> parakaloumen <3870> (5719) en <1722> kuriw <2962> ihsou <2424> [ina] <2443> kaywv <2531> parelabete <3880> (5627) par <3844> hmwn <2257> to <3588> pwv <4459> dei <1163> (5904) umav <5209> peripatein <4043> (5721) kai <2532> areskein <700> (5721) yew <2316> kaywv <2531> kai <2532> peripateite <4043> (5719) ina <2443> perisseuhte <4052> (5725) mallon <3123>

1 Thessalonians 4:9-10

4:9 peri <4012> de <1161> thv <3588> filadelfiav <5360> ou <3756> creian <5532> ecete <2192> (5719) grafein <1125> (5721) umin <5213> autoi <846> gar <1063> umeiv <5210> yeodidaktoi <2312> este <1510> (5748) eiv <1519> to <3588> agapan <25> (5721) allhlouv <240>

4:10 kai <2532> gar <1063> poieite <4160> (5719) auto <846> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> adelfouv <80> [touv] <3588> en <1722> olh <3650> th <3588> makedonia <3109> parakaloumen <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> perisseuein <4052> (5721) mallon <3123>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org