NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 3:9-13

3:9 tina <5101> gar <1063> eucaristian <2169> dunameya <1410> (5736) tw <3588> yew <2316> antapodounai <467> (5629) peri <4012> umwn <5216> epi <1909> pash <3956> th <3588> cara <5479> h <3739> cairomen <5463> (5719) di <1223> umav <5209> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257>

3:10 nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> uper <5228> ekperissou <4057> deomenoi <1189> (5740) eiv <1519> to <3588> idein <1492> (5629) umwn <5216> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> katartisai <2675> (5658) ta <3588> usterhmata <5303> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216>

3:11 autov <846> de <1161> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> hmwn <2257> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> hmwn <2257> ihsouv <2424> kateuyunai <2720> (5659) thn <3588> odon <3598> hmwn <2257> prov <4314> umav <5209>

3:12 umav <5209> de <1161> o <3588> kuriov <2962> pleonasai <4121> (5659) kai <2532> perisseusai <4052> (5659) th <3588> agaph <26> eiv <1519> allhlouv <240> kai <2532> eiv <1519> pantav <3956> kayaper <2509> kai <2532> hmeiv <2249> eiv <1519> umav <5209>

3:13 eiv <1519> to <3588> sthrixai <4741> (5658) umwn <5216> tav <3588> kardiav <2588> amemptouv <273> en <1722> agiwsunh <42> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> patrov <3962> hmwn <2257> en <1722> th <3588> parousia <3952> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> meta <3326> pantwn <3956> twn <3588> agiwn <40> autou <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org