NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 3:6

3:6 arti <737> de <1161> elyontov <2064> (5631) timoyeou <5095> prov <4314> hmav <2248> af <575> umwn <5216> kai <2532> euaggelisamenou <2097> (5671) hmin <2254> thn <3588> pistin <4102> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> umwn <5216> kai <2532> oti <3754> ecete <2192> (5719) mneian <3417> hmwn <2257> agayhn <18> pantote <3842> epipoyountev <1971> (5723) hmav <2248> idein <1492> (5629) kayaper <2509> kai <2532> hmeiv <2249> umav <5209>

1 Thessalonians 3:9

3:9 tina <5101> gar <1063> eucaristian <2169> dunameya <1410> (5736) tw <3588> yew <2316> antapodounai <467> (5629) peri <4012> umwn <5216> epi <1909> pash <3956> th <3588> cara <5479> h <3739> cairomen <5463> (5719) di <1223> umav <5209> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org