NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 3:2-8

3:2 kai <2532> epemqamen <3992> (5656) timoyeon <5095> ton <3588> adelfon <80> hmwn <2257> kai <2532> diakonon <1249> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> to <3588> sthrixai <4741> (5658) umav <5209> kai <2532> parakalesai <3870> (5658) uper <5228> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216>

3:3 to <3588> mhdena <3367> sainesyai <4525> (5745) en <1722> taiv <3588> yliqesin <2347> tautaiv <3778> autoi <846> gar <1063> oidate <1492> (5758) oti <3754> eiv <1519> touto <5124> keimeya <2749> (5736)

3:4 kai <2532> gar <1063> ote <3753> prov <4314> umav <5209> hmen <1510> (5713) proelegomen <4302> (5707) umin <5213> oti <3754> mellomen <3195> (5719) ylibesyai <2346> (5745) kaywv <2531> kai <2532> egeneto <1096> (5633) kai <2532> oidate <1492> (5758)

3:5 dia <1223> touto <5124> kagw <2504> mhketi <3371> stegwn <4722> (5723) epemqa <3992> (5656) eiv <1519> to <3588> gnwnai <1097> (5629) thn <3588> pistin <4102> umwn <5216> mh <3361> pwv <4458> epeirasen <3985> (5707) umav <5209> o <3588> peirazwn <3985> (5723) kai <2532> eiv <1519> kenon <2756> genhtai <1096> (5638) o <3588> kopov <2873> hmwn <2257>

3:6 arti <737> de <1161> elyontov <2064> (5631) timoyeou <5095> prov <4314> hmav <2248> af <575> umwn <5216> kai <2532> euaggelisamenou <2097> (5671) hmin <2254> thn <3588> pistin <4102> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> umwn <5216> kai <2532> oti <3754> ecete <2192> (5719) mneian <3417> hmwn <2257> agayhn <18> pantote <3842> epipoyountev <1971> (5723) hmav <2248> idein <1492> (5629) kayaper <2509> kai <2532> hmeiv <2249> umav <5209>

3:7 dia <1223> touto <5124> pareklhyhmen <3870> (5681) adelfoi <80> ef <1909> umin <5213> epi <1909> pash <3956> th <3588> anagkh <318> kai <2532> yliqei <2347> hmwn <2257> dia <1223> thv <3588> umwn <5216> pistewv <4102>

3:8 oti <3754> nun <3568> zwmen <2198> (5719) ean <1437> umeiv <5210> sthkete <4739> (5719) en <1722> kuriw <2962>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org