NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 3:2

3:2 kai <2532> epemqamen <3992> (5656) timoyeon <5095> ton <3588> adelfon <80> hmwn <2257> kai <2532> diakonon <1249> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> to <3588> sthrixai <4741> (5658) umav <5209> kai <2532> parakalesai <3870> (5658) uper <5228> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216>

1 Thessalonians 3:13

3:13 eiv <1519> to <3588> sthrixai <4741> (5658) umwn <5216> tav <3588> kardiav <2588> amemptouv <273> en <1722> agiwsunh <42> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> patrov <3962> hmwn <2257> en <1722> th <3588> parousia <3952> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> meta <3326> pantwn <3956> twn <3588> agiwn <40> autou <846>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org