NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 2:17--3:5

2:17 hmeiv <2249> de <1161> adelfoi <80> aporfanisyentev <642> (5685) af <575> umwn <5216> prov <4314> kairon <2540> wrav <5610> proswpw <4383> ou <3756> kardia <2588> perissoterwv <4056> espoudasamen <4704> (5656) to <3588> proswpon <4383> umwn <5216> idein <1492> (5629) en <1722> pollh <4183> epiyumia <1939>

2:18 dioti <1360> hyelhsamen <2309> (5656) elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209> egw <1473> men <3303> paulov <3972> kai <2532> apax <530> kai <2532> div <1364> kai <2532> enekoqen <1465> (5656) hmav <2248> o <3588> satanav <4567>

2:19 tiv <5101> gar <1063> hmwn <2257> elpiv <1680> h <2228> cara <5479> h <2228> stefanov <4735> kauchsewv <2746> h <2228> ouci <3780> kai <2532> umeiv <5210> emprosyen <1715> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> en <1722> th <3588> autou <846> parousia <3952>

2:20 umeiv <5210> gar <1063> este <1510> (5748) h <3588> doxa <1391> hmwn <2257> kai <2532> h <3588> cara <5479>

3:1 dio <1352> mhketi <3371> stegontev <4722> (5723) eudokhsamen <2106> (5656) kataleifyhnai <2641> (5683) en <1722> ayhnaiv <116> monoi <3441>

3:2 kai <2532> epemqamen <3992> (5656) timoyeon <5095> ton <3588> adelfon <80> hmwn <2257> kai <2532> diakonon <1249> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> to <3588> sthrixai <4741> (5658) umav <5209> kai <2532> parakalesai <3870> (5658) uper <5228> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216>

3:3 to <3588> mhdena <3367> sainesyai <4525> (5745) en <1722> taiv <3588> yliqesin <2347> tautaiv <3778> autoi <846> gar <1063> oidate <1492> (5758) oti <3754> eiv <1519> touto <5124> keimeya <2749> (5736)

3:4 kai <2532> gar <1063> ote <3753> prov <4314> umav <5209> hmen <1510> (5713) proelegomen <4302> (5707) umin <5213> oti <3754> mellomen <3195> (5719) ylibesyai <2346> (5745) kaywv <2531> kai <2532> egeneto <1096> (5633) kai <2532> oidate <1492> (5758)

3:5 dia <1223> touto <5124> kagw <2504> mhketi <3371> stegwn <4722> (5723) epemqa <3992> (5656) eiv <1519> to <3588> gnwnai <1097> (5629) thn <3588> pistin <4102> umwn <5216> mh <3361> pwv <4458> epeirasen <3985> (5707) umav <5209> o <3588> peirazwn <3985> (5723) kai <2532> eiv <1519> kenon <2756> genhtai <1096> (5638) o <3588> kopov <2873> hmwn <2257>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org