NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 2:14-16

2:14 umeiv <5210> gar <1063> mimhtai <3402> egenhyhte <1096> (5675) adelfoi <80> twn <3588> ekklhsiwn <1577> tou <3588> yeou <2316> twn <3588> ouswn <1510> (5752) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> oti <3754> ta <3588> auta <846> epayete <3958> (5627) kai <2532> umeiv <5210> upo <5259> twn <3588> idiwn <2398> sumfuletwn <4853> kaywv <2531> kai <2532> autoi <846> upo <5259> twn <3588> ioudaiwn <2453>

2:15 twn <3588> kai <2532> ton <3588> kurion <2962> apokteinantwn <615> (5660) ihsoun <2424> kai <2532> touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> hmav <2248> ekdiwxantwn <1559> (5660) kai <2532> yew <2316> mh <3361> areskontwn <700> (5723) kai <2532> pasin <3956> anyrwpoiv <444> enantiwn <1727>

2:16 kwluontwn <2967> (5723) hmav <2248> toiv <3588> eynesin <1484> lalhsai <2980> (5658) ina <2443> swywsin <4982> (5686) eiv <1519> to <3588> anaplhrwsai <378> (5658) autwn <846> tav <3588> amartiav <266> pantote <3842> efyasen <5348> (5656) de <1161> ep <1909> autouv <846> h <3588> orgh <3709> eiv <1519> telov <5056>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org