NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 1:1-10

1:1 paulov <3972> kai <2532> silouanov <4610> kai <2532> timoyeov <5095> th <3588> ekklhsia <1577> yessalonikewn <2331> en <1722> yew <2316> patri <3962> kai <2532> kuriw <2962> ihsou <2424> cristw <5547> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515>

1:2 eucaristoumen <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> pantote <3842> peri <4012> pantwn <3956> umwn <5216> mneian <3417> poioumenoi <4160> (5734) epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> hmwn <2257>

1:3 adialeiptwv <89> mnhmoneuontev <3421> (5723) umwn <5216> tou <3588> ergou <2041> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> tou <3588> kopou <2873> thv <3588> agaphv <26> kai <2532> thv <3588> upomonhv <5281> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> patrov <3962> hmwn <2257>

1:4 eidotev <1492> (5761) adelfoi <80> hgaphmenoi <25> (5772) upo <5259> [tou] <3588> yeou <2316> thn <3588> ekloghn <1589> umwn <5216>

1:5 oti <3754> to <3588> euaggelion <2098> hmwn <2257> ouk <3756> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> umav <5209> en <1722> logw <3056> monon <3440> alla <235> kai <2532> en <1722> dunamei <1411> kai <2532> en <1722> pneumati <4151> agiw <40> kai <2532> plhroforia <4136> pollh <4183> kaywv <2531> oidate <1492> (5758) oioi <3634> egenhyhmen <1096> (5675) umin <5213> di <1223> umav <5209>

1:6 kai <2532> umeiv <5210> mimhtai <3402> hmwn <2257> egenhyhte <1096> (5675) kai <2532> tou <3588> kuriou <2962> dexamenoi <1209> (5666) ton <3588> logon <3056> en <1722> yliqei <2347> pollh <4183> meta <3326> carav <5479> pneumatov <4151> agiou <40>

1:7 wste <5620> genesyai <1096> (5635) umav <5209> tupon <5179> pasin <3956> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) en <1722> th <3588> makedonia <3109> kai <2532> en <1722> th <3588> acaia <882>

1:8 af <575> umwn <5216> gar <1063> exhchtai <1837> (5769) o <3588> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> ou <3756> monon <3440> en <1722> th <3588> makedonia <3109> kai <2532> acaia <882> all <235> en <1722> panti <3956> topw <5117> h <3588> pistiv <4102> umwn <5216> h <3588> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> exelhluyen <1831> (5758) wste <5620> mh <3361> creian <5532> ecein <2192> (5721) hmav <2248> lalein <2980> (5721) ti <5100>

1:9 autoi <846> gar <1063> peri <4012> hmwn <2257> apaggellousin <518> (5719) opoian <3697> eisodon <1529> escomen <2192> (5627) prov <4314> umav <5209> kai <2532> pwv <4459> epestreqate <1994> (5656) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> apo <575> twn <3588> eidwlwn <1497> douleuein <1398> (5721) yew <2316> zwnti <2198> (5723) kai <2532> alhyinw <228>

1:10 kai <2532> anamenein <362> (5721) ton <3588> uion <5207> autou <846> ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> on <3739> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> [twn] <3588> nekrwn <3498> ihsoun <2424> ton <3588> ruomenon <4506> (5740) hmav <2248> ek <1537> thv <3588> orghv <3709> thv <3588> ercomenhv <2064> (5740)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org