NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 5:8-9

5:8 nhqate <3525> (5657) grhgorhsate <1127> (5657) o <3588> antidikov <476> umwn <5216> diabolov <1228> wv <5613> lewn <3023> wruomenov <5612> (5740) peripatei <4043> (5719) zhtwn <2212> (5723) katapiein <2666> (5629)

5:9 w <3739> antisthte <436> (5628) stereoi <4731> th <3588> pistei <4102> eidotev <1492> (5761) ta <3588> auta <846> twn <3588> payhmatwn <3804> th <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> umwn <5216> adelfothti <81> epiteleisyai <2005> (5745)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org