NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 4:2-4

4:2 eiv <1519> to <3588> mhketi <3371> anyrwpwn <444> epiyumiaiv <1939> alla <235> yelhmati <2307> yeou <2316> ton <3588> epiloipon <1954> en <1722> sarki <4561> biwsai <980> (5658) cronon <5550>

4:3 arketov <713> gar <1063> o <3588> parelhluywv <3928> (5756) cronov <5550> to <3588> boulhma <1013> twn <3588> eynwn <1484> kateirgasyai <2716> (5767) peporeumenouv <4198> (5768) en <1722> aselgeiaiv <766> epiyumiaiv <1939> oinoflugiaiv <3632> kwmoiv <2970> potoiv <4224> kai <2532> ayemitoiv <111> eidwlolatriaiv <1495>

4:4 en <1722> w <3739> xenizontai <3579> (5743) mh <3361> suntrecontwn <4936> (5723) umwn <5216> eiv <1519> thn <3588> authn <846> thv <3588> aswtiav <810> anacusin <401> blasfhmountev <987> (5723)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org