NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 4:14-18

4:14 ei <1487> oneidizesye <3679> (5743) en <1722> onomati <3686> cristou <5547> makarioi <3107> oti <3754> to <3588> thv <3588> doxhv <1391> kai <2532> to <3588> tou <3588> yeou <2316> pneuma <4151> ef <1909> umav <5209> anapauetai <373> (5731)

4:15 mh <3361> gar <1063> tiv <5100> umwn <5216> pascetw <3958> (5720) wv <5613> foneuv <5406> h <2228> klepthv <2812> h <2228> kakopoiov <2555> h <2228> wv <5613> allotriepiskopov <244>

4:16 ei <1487> de <1161> wv <5613> cristianov <5546> mh <3361> aiscunesyw <153> (5744) doxazetw <1392> (5720) de <1161> ton <3588> yeon <2316> en <1722> tw <3588> onomati <3686> toutw <5129>

4:17 oti <3754> [o] <3588> kairov <2540> tou <3588> arxasyai <756> (5670) to <3588> krima <2917> apo <575> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> ei <1487> de <1161> prwton <4412> af <575> hmwn <2257> ti <5101> to <3588> telov <5056> twn <3588> apeiyountwn <544> (5723) tw <3588> tou <3588> yeou <2316> euaggeliw <2098>

4:18 kai <2532> ei <1487> o <3588> dikaiov <1342> moliv <3433> swzetai <4982> (5743) o <3588> [de] <1161> asebhv <765> kai <2532> amartwlov <268> pou <4226> faneitai <5316> (5695)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org