NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 3:8-13

3:8 to <3588> de <1161> telov <5056> pantev <3956> omofronev <3675> sumpayeiv <4835> filadelfoi <5361> eusplagcnoi <2155> tapeinofronev <5391>

3:9 mh <3361> apodidontev <591> (5723) kakon <2556> anti <473> kakou <2556> h <2228> loidorian <3059> anti <473> loidoriav <3059> tounantion <5121> de <1161> eulogountev <2127> (5723) oti <3754> eiv <1519> touto <5124> eklhyhte <2564> (5681) ina <2443> eulogian <2129> klhronomhshte <2816> (5661)

3:10 o <3588> gar <1063> yelwn <2309> (5723) zwhn <2222> agapan <25> (5721) kai <2532> idein <1492> (5629) hmerav <2250> agayav <18> pausatw <3973> (5657) thn <3588> glwssan <1100> apo <575> kakou <2556> kai <2532> ceilh <5491> tou <3588> mh <3361> lalhsai <2980> (5658) dolon <1388>

3:11 ekklinatw <1578> (5657) de <1161> apo <575> kakou <2556> kai <2532> poihsatw <4160> (5657) agayon <18> zhthsatw <2212> (5657) eirhnhn <1515> kai <2532> diwxatw <1377> (5657) authn <846>

3:12 oti <3754> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> epi <1909> dikaiouv <1342> kai <2532> wta <3775> autou <846> eiv <1519> dehsin <1162> autwn <846> proswpon <4383> de <1161> kuriou <2962> epi <1909> poiountav <4160> (5723) kaka <2556>

3:13 kai <2532> tiv <5101> o <3588> kakwswn <2559> (5694) umav <5209> ean <1437> tou <3588> agayou <18> zhlwtai <2207> genhsye <1096> (5638)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org