NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 3:20-21

3:20 apeiyhsasin <544> (5660) pote <4218> ote <3753> apexedeceto <553> (5711) h <3588> tou <3588> yeou <2316> makroyumia <3115> en <1722> hmeraiv <2250> nwe <3575> kataskeuazomenhv <2680> (5746) kibwtou <2787> eiv <1519> hn <3739> oligoi <3641> tout <5124> estin <1510> (5748) oktw <3638> qucai <5590> dieswyhsan <1295> (5681) di <1223> udatov <5204>

3:21 o <3739> kai <2532> umav <5209> antitupon <499> nun <3568> swzei <4982> (5719) baptisma <908> ou <3756> sarkov <4561> apoyesiv <595> rupou <4509> alla <235> suneidhsewv <4893> agayhv <18> eperwthma <1906> eiv <1519> yeon <2316> di <1223> anastasewv <386> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org