NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 3:1-6

3:1 omoiwv <3668> gunaikev <1135> upotassomenai <5293> (5746) toiv <3588> idioiv <2398> andrasin <435> ina <2443> ei <1487> tinev <5100> apeiyousin <544> (5719) tw <3588> logw <3056> dia <1223> thv <3588> twn <3588> gunaikwn <1135> anastrofhv <391> aneu <427> logou <3056> kerdhyhsontai <2770> (5701)

3:2 epopteusantev <2029> (5660) thn <3588> en <1722> fobw <5401> agnhn <53> anastrofhn <391> umwn <5216>

3:3 wn <3739> estw <1510> (5749) ouc <3756> o <3588> exwyen <1855> emplokhv <1708> tricwn <2359> kai <2532> periyesewv <4025> crusiwn <5553> h <2228> endusewv <1745> imatiwn <2440> kosmov <2889>

3:4 all <235> o <3588> kruptov <2927> thv <3588> kardiav <2588> anyrwpov <444> en <1722> tw <3588> afyartw <862> tou <3588> hsuciou <2272> kai <2532> praewv <4239> pneumatov <4151> o <3739> estin <1510> (5748) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> polutelev <4185>

3:5 outwv <3779> gar <1063> pote <4218> kai <2532> ai <3588> agiai <40> gunaikev <1135> ai <3588> elpizousai <1679> (5723) eiv <1519> yeon <2316> ekosmoun <2885> (5707) eautav <1438> upotassomenai <5293> (5746) toiv <3588> idioiv <2398> andrasin <435>

3:6 wv <5613> sarra <4564> uphkouen <5219> (5707) tw <3588> abraam <11> kurion <2962> auton <846> kalousa <2564> (5723) hv <3739> egenhyhte <1096> (5675) tekna <5043> agayopoiousai <15> (5723) kai <2532> mh <3361> foboumenai <5399> (5740) mhdemian <3367> ptohsin <4423>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org