NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 2:6-8

2:6 dioti <1360> periecei <4023> (5719) en <1722> grafh <1124> idou <2400> (5628) tiyhmi <5087> (5719) en <1722> siwn <4622> liyon <3037> eklekton <1588> akrogwniaion <204> entimon <1784> kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> mh <3361> kataiscunyh <2617> (5686)

2:7 umin <5213> oun <3767> h <3588> timh <5092> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) apistousin <569> (5723) de <1161> liyov <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

2:8 kai <2532> liyov <3037> proskommatov <4348> kai <2532> petra <4073> skandalou <4625> oi <3739> proskoptousin <4350> (5719) tw <3588> logw <3056> apeiyountev <544> (5723) eiv <1519> o <3739> kai <2532> eteyhsan <5087> (5681)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org