NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 2:4

2:4 prov <4314> on <3739> prosercomenoi <4334> (5740) liyon <3037> zwnta <2198> (5723) upo <5259> anyrwpwn <444> men <3303> apodedokimasmenon <593> (5772) para <3844> de <1161> yew <2316> eklekton <1588> entimon <1784>

1 Peter 2:6

2:6 dioti <1360> periecei <4023> (5719) en <1722> grafh <1124> idou <2400> (5628) tiyhmi <5087> (5719) en <1722> siwn <4622> liyon <3037> eklekton <1588> akrogwniaion <204> entimon <1784> kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> mh <3361> kataiscunyh <2617> (5686)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org