NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:7-8

1:7 ina <2443> to <3588> dokimion <1383> umwn <5216> thv <3588> pistewv <4102> polutimoteron <4186> crusiou <5553> tou <3588> apollumenou <622> (5734) dia <1223> purov <4442> de <1161> dokimazomenou <1381> (5746) eureyh <2147> (5686) eiv <1519> epainon <1868> kai <2532> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> en <1722> apokaluqei <602> ihsou <2424> cristou <5547>

1:8 on <3739> ouk <3756> idontev <3708> (5631) agapate <25> (5719) eiv <1519> on <3739> arti <737> mh <3361> orwntev <3708> (5723) pisteuontev <4100> (5723) de <1161> agalliate <21> (5720) cara <5479> aneklalhtw <412> kai <2532> dedoxasmenh <1392> (5772)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org