NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:3

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> kata <2596> to <3588> polu <4183> autou <846> eleov <1656> anagennhsav <313> (5660) hmav <2248> eiv <1519> elpida <1680> zwsan <2198> (5723) di <1223> anastasewv <386> ihsou <2424> cristou <5547> ek <1537> nekrwn <3498>

1 Peter 1:22-23

1:22 tav <3588> qucav <5590> umwn <5216> hgnikotev <48> (5761) en <1722> th <3588> upakoh <5218> thv <3588> alhyeiav <225> eiv <1519> filadelfian <5360> anupokriton <505> ek <1537> kardiav <2588> allhlouv <240> agaphsate <25> (5657) ektenwv <1619>

1:23 anagegennhmenoi <313> (5746) ouk <3756> ek <1537> sporav <4701> fyarthv <5349> alla <235> afyartou <862> dia <1223> logou <3056> zwntov <2198> (5723) yeou <2316> kai <2532> menontov <3306> (5723)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org