NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:10-12

1:10 peri <4012> hv <3739> swthriav <4991> exezhthsan <1567> (5656) kai <2532> exhraunhsan <1830> (5656) profhtai <4396> oi <3588> peri <4012> thv <3588> eiv <1519> umav <5209> caritov <5485> profhteusantev <4395> (5660)

1:11 eraunwntev <2045> (5723) eiv <1519> tina <5101> h <2228> poion <4169> kairon <2540> edhlou <1213> (5707) to <3588> en <1722> autoiv <846> pneuma <4151> cristou <5547> promarturomenon <4303> (5740) ta <3588> eiv <1519> criston <5547> payhmata <3804> kai <2532> tav <3588> meta <3326> tauta <5023> doxav <1391>

1:12 oiv <3739> apekalufyh <601> (5681) oti <3754> ouc <3756> eautoiv <1438> umin <5213> de <1161> dihkonoun <1247> (5707) auta <846> a <3739> nun <3568> anhggelh <312> (5648) umin <5213> dia <1223> twn <3588> euaggelisamenwn <2097> (5671) umav <5209> pneumati <4151> agiw <40> apostalenti <649> (5651) ap <575> ouranou <3772> eiv <1519> a <3739> epiyumousin <1937> (5719) aggeloi <32> parakuqai <3879> (5658)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org