NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 5:13-20

5:13 tauta <5023> egraqa <1125> (5656) umin <5213> ina <2443> eidhte <1492> (5762) oti <3754> zwhn <2222> ecete <2192> (5719) aiwnion <166> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316>

5:14 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> parrhsia <3954> hn <3739> ecomen <2192> (5719) prov <4314> auton <846> oti <3754> ean <1437> ti <5100> aitwmeya <154> (5735) kata <2596> to <3588> yelhma <2307> autou <846> akouei <191> (5719) hmwn <2257>

5:15 kai <2532> ean <1437> oidamen <1492> (5758) oti <3754> akouei <191> (5719) hmwn <2257> o <3739> ean <1437> aitwmeya <154> (5735) oidamen <1492> (5758) oti <3754> ecomen <2192> (5719) ta <3588> aithmata <155> a <3739> hthkamen <154> (5758) ap <575> autou <846>

5:16 ean <1437> tiv <5100> idh <1492> (5632) ton <3588> adelfon <80> autou <846> amartanonta <264> (5723) amartian <266> mh <3361> prov <4314> yanaton <2288> aithsei <154> (5692) kai <2532> dwsei <1325> (5692) autw <846> zwhn <2222> toiv <3588> amartanousin <264> (5723) mh <3361> prov <4314> yanaton <2288> estin <1510> (5748) amartia <266> prov <4314> yanaton <2288> ou <3756> peri <4012> ekeinhv <1565> legw <3004> (5719) ina <2443> erwthsh <2065> (5661)

5:17 pasa <3956> adikia <93> amartia <266> estin <1510> (5748) kai <2532> estin <1510> (5748) amartia <266> ou <3756> prov <4314> yanaton <2288>

5:18 oidamen <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> o <3588> gegennhmenov <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> amartanei <264> (5719) all <235> o <3588> gennhyeiv <1080> (5685) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> threi <5083> (5719) auton <846> kai <2532> o <3588> ponhrov <4190> ouc <3756> aptetai <680> (5731) autou <846>

5:19 oidamen <1492> (5758) oti <3754> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> esmen <1510> (5748) kai <2532> o <3588> kosmov <2889> olov <3650> en <1722> tw <3588> ponhrw <4190> keitai <2749> (5736)

5:20 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> hkei <2240> (5719) kai <2532> dedwken <1325> (5758) hmin <2254> dianoian <1271> ina <2443> ginwskomen <1097> (5719) ton <3588> alhyinon <228> kai <2532> esmen <1510> (5748) en <1722> tw <3588> alhyinw <228> en <1722> tw <3588> uiw <5207> autou <846> ihsou <2424> cristw <5547> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> alhyinov <228> yeov <2316> kai <2532> zwh <2222> aiwniov <166>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org