NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 5:13

5:13 tauta <5023> egraqa <1125> (5656) umin <5213> ina <2443> eidhte <1492> (5762) oti <3754> zwhn <2222> ecete <2192> (5719) aiwnion <166> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316>

1 John 5:18

5:18 oidamen <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> o <3588> gegennhmenov <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> amartanei <264> (5719) all <235> o <3588> gennhyeiv <1080> (5685) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> threi <5083> (5719) auton <846> kai <2532> o <3588> ponhrov <4190> ouc <3756> aptetai <680> (5731) autou <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org