NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 5:10

5:10 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> ecei <2192> (5719) thn <3588> marturian <3141> en <1722> autw <846> o <3588> mh <3361> pisteuwn <4100> (5723) tw <3588> yew <2316> qeusthn <5583> pepoihken <4160> (5758) auton <846> oti <3754> ou <3756> pepisteuken <4100> (5758) eiv <1519> thn <3588> marturian <3141> hn <3739> memarturhken <3140> (5758) o <3588> yeov <2316> peri <4012> tou <3588> uiou <5207> autou <846>

1 John 5:20

5:20 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> hkei <2240> (5719) kai <2532> dedwken <1325> (5758) hmin <2254> dianoian <1271> ina <2443> ginwskomen <1097> (5719) ton <3588> alhyinon <228> kai <2532> esmen <1510> (5748) en <1722> tw <3588> alhyinw <228> en <1722> tw <3588> uiw <5207> autou <846> ihsou <2424> cristw <5547> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> alhyinov <228> yeov <2316> kai <2532> zwh <2222> aiwniov <166>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org