NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 4:9-10

4:9 en <1722> toutw <5129> efanerwyh <5319> (5681) h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> en <1722> hmin <2254> oti <3754> ton <3588> uion <5207> autou <846> ton <3588> monogenh <3439> apestalken <649> (5758) o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> zhswmen <2198> (5661) di <1223> autou <846>

4:10 en <1722> toutw <5129> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> ouc <3756> oti <3754> hmeiv <2249> hgaphkamen <25> (5758) ton <3588> yeon <2316> all <235> oti <3754> autov <846> hgaphsen <25> (5656) hmav <2248> kai <2532> apesteilen <649> (5656) ton <3588> uion <5207> autou <846> ilasmon <2434> peri <4012> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257>

1 John 4:13

4:13 en <1722> toutw <5129> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> en <1722> autw <846> menomen <3306> (5719) kai <2532> autov <846> en <1722> hmin <2254> oti <3754> ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> autou <846> dedwken <1325> (5758) hmin <2254>

1 John 4:17

4:17 en <1722> toutw <5129> teteleiwtai <5048> (5769) h <3588> agaph <26> mey <3326> hmwn <2257> ina <2443> parrhsian <3954> ecwmen <2192> (5725) en <1722> th <3588> hmera <2250> thv <3588> krisewv <2920> oti <3754> kaywv <2531> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) kai <2532> hmeiv <2249> esmen <1510> (5748) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> toutw <5129>

1 John 5:2

5:2 en <1722> toutw <5129> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> agapwmen <25> (5719) ta <3588> tekna <5043> tou <3588> yeou <2316> otan <3752> ton <3588> yeon <2316> agapwmen <25> (5719) kai <2532> tav <3588> entolav <1785> autou <846> poiwmen <4160> (5725)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org