NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 4:7-11

4:7 agaphtoi <27> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240> oti <3754> h <3588> agaph <26> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) kai <2532> pav <3956> o <3588> agapwn <25> (5723) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> gegennhtai <1080> (5769) kai <2532> ginwskei <1097> (5719) ton <3588> yeon <2316>

4:8 o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) ouk <3756> egnw <1097> (5627) ton <3588> yeon <2316> oti <3754> o <3588> yeov <2316> agaph <26> estin <1510> (5748)

4:9 en <1722> toutw <5129> efanerwyh <5319> (5681) h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> en <1722> hmin <2254> oti <3754> ton <3588> uion <5207> autou <846> ton <3588> monogenh <3439> apestalken <649> (5758) o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> zhswmen <2198> (5661) di <1223> autou <846>

4:10 en <1722> toutw <5129> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> ouc <3756> oti <3754> hmeiv <2249> hgaphkamen <25> (5758) ton <3588> yeon <2316> all <235> oti <3754> autov <846> hgaphsen <25> (5656) hmav <2248> kai <2532> apesteilen <649> (5656) ton <3588> uion <5207> autou <846> ilasmon <2434> peri <4012> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257>

4:11 agaphtoi <27> ei <1487> outwv <3779> o <3588> yeov <2316> hgaphsen <25> (5656) hmav <2248> kai <2532> hmeiv <2249> ofeilomen <3784> (5719) allhlouv <240> agapan <25> (5721)

1 John 4:21

4:21 kai <2532> tauthn <3778> thn <3588> entolhn <1785> ecomen <2192> (5719) ap <575> autou <846> ina <2443> o <3588> agapwn <25> (5723) ton <3588> yeon <2316> agapa <25> (5725) kai <2532> ton <3588> adelfon <80> autou <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org