NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 4:14

4:14 kai <2532> hmeiv <2249> teyeameya <2300> (5766) kai <2532> marturoumen <3140> (5719) oti <3754> o <3588> pathr <3962> apestalken <649> (5758) ton <3588> uion <5207> swthra <4990> tou <3588> kosmou <2889>

1 John 5:6-12

5:6 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> elywn <2064> (5631) di <1223> udatov <5204> kai <2532> aimatov <129> ihsouv <2424> cristov <5547> ouk <3756> en <1722> tw <3588> udati <5204> monon <3440> all <235> en <1722> tw <3588> udati <5204> kai <2532> en <1722> tw <3588> aimati <129> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> estin <1510> (5748) to <3588> marturoun <3140> (5723) oti <3754> to <3588> pneuma <4151> estin <1510> (5748) h <3588> alhyeia <225>

5:7 oti <3754> treiv <5140> eisin <1510> (5748) oi <3588> marturountev <3140> (5723)

5:8 to <3588> pneuma <4151> kai <2532> to <3588> udwr <5204> kai <2532> to <3588> aima <129> kai <2532> oi <3588> treiv <5140> eiv <1519> to <3588> en <1520> eisin <1510> (5748)

5:9 ei <1487> thn <3588> marturian <3141> twn <3588> anyrwpwn <444> lambanomen <2983> (5719) h <3588> marturia <3141> tou <3588> yeou <2316> meizwn <3187> estin <1510> (5748) oti <3754> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> memarturhken <3140> (5758) peri <4012> tou <3588> uiou <5207> autou <846>

5:10 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> ecei <2192> (5719) thn <3588> marturian <3141> en <1722> autw <846> o <3588> mh <3361> pisteuwn <4100> (5723) tw <3588> yew <2316> qeusthn <5583> pepoihken <4160> (5758) auton <846> oti <3754> ou <3756> pepisteuken <4100> (5758) eiv <1519> thn <3588> marturian <3141> hn <3739> memarturhken <3140> (5758) o <3588> yeov <2316> peri <4012> tou <3588> uiou <5207> autou <846>

5:11 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> oti <3754> zwhn <2222> aiwnion <166> edwken <1325> (5656) o <3588> yeov <2316> hmin <2254> kai <2532> auth <3778> h <3588> zwh <2222> en <1722> tw <3588> uiw <5207> autou <846> estin <1510> (5748)

5:12 o <3588> ecwn <2192> (5723) ton <3588> uion <5207> ecei <2192> (5719) thn <3588> zwhn <2222> o <3588> mh <3361> ecwn <2192> (5723) ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> zwhn <2222> ouk <3756> ecei <2192> (5719)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org