NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 3:20-22

3:20 oti <3754> ean <1437> kataginwskh <2607> (5725) hmwn <2257> h <3588> kardia <2588> oti <3754> meizwn <3187> estin <1510> (5748) o <3588> yeov <2316> thv <3588> kardiav <2588> hmwn <2257> kai <2532> ginwskei <1097> (5719) panta <3956>

3:21 agaphtoi <27> ean <1437> h <3588> kardia <2588> mh <3361> kataginwskh <2607> (5725) parrhsian <3954> ecomen <2192> (5719) prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

3:22 kai <2532> o <3739> ean <1437> aitwmen <154> (5725) lambanomen <2983> (5719) ap <575> autou <846> oti <3754> tav <3588> entolav <1785> autou <846> throumen <5083> (5719) kai <2532> ta <3588> aresta <701> enwpion <1799> autou <846> poioumen <4160> (5719)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org