NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 3:14-18

3:14 hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) oti <3754> metabebhkamen <3327> (5758) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> oti <3754> agapwmen <25> (5719) touv <3588> adelfouv <80> o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) menei <3306> (5719) en <1722> tw <3588> yanatw <2288>

3:15 pav <3956> o <3588> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> anyrwpoktonov <443> estin <1510> (5748) kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> anyrwpoktonov <443> ouk <3756> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> en <1722> autw <846> menousan <3306> (5723)

3:16 en <1722> toutw <5129> egnwkamen <1097> (5758) thn <3588> agaphn <26> oti <3754> ekeinov <1565> uper <5228> hmwn <2257> thn <3588> quchn <5590> autou <846> eyhken <5087> (5656) kai <2532> hmeiv <2249> ofeilomen <3784> (5719) uper <5228> twn <3588> adelfwn <80> tav <3588> qucav <5590> yeinai <5087> (5629)

3:17 ov <3739> d <1161> an <302> ech <2192> (5725) ton <3588> bion <979> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> yewrh <2334> (5725) ton <3588> adelfon <80> autou <846> creian <5532> econta <2192> (5723) kai <2532> kleish <2808> (5661) ta <3588> splagcna <4698> autou <846> ap <575> autou <846> pwv <4459> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) en <1722> autw <846>

3:18 teknia <5040> mh <3361> agapwmen <25> (5725) logw <3056> mhde <3366> th <3588> glwssh <1100> alla <235> en <1722> ergw <2041> kai <2532> alhyeia <225>

1 John 3:23

3:23 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> entolh <1785> autou <846> ina <2443> pisteuswmen <4100> (5661) tw <3588> onomati <3686> tou <3588> uiou <5207> autou <846> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> edwken <1325> (5656) entolhn <1785> hmin <2254>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org