NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 2:6

2:6 o <3588> legwn <3004> (5723) en <1722> autw <846> menein <3306> (5721) ofeilei <3784> (5719) kaywv <2531> ekeinov <1565> periepathsen <4043> (5656) kai <2532> autov <846> peripatein <4043> (5721)

1 John 3:3

3:3 kai <2532> pav <3956> o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> elpida <1680> tauthn <3778> ep <1909> autw <846> agnizei <48> (5719) eauton <1438> kaywv <2531> ekeinov <1565> agnov <53> estin <1510> (5748)

1 John 3:5

3:5 kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> ekeinov <1565> efanerwyh <5319> (5681) ina <2443> tav <3588> amartiav <266> arh <142> (5661) kai <2532> amartia <266> en <1722> autw <846> ouk <3756> estin <1510> (5748)

1 John 3:7

3:7 teknia <5040> mhdeiv <3367> planatw <4105> (5720) umav <5209> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> dikaiosunhn <1343> dikaiov <1342> estin <1510> (5748) kaywv <2531> ekeinov <1565> dikaiov <1342> estin <1510> (5748)

1 John 3:16

3:16 en <1722> toutw <5129> egnwkamen <1097> (5758) thn <3588> agaphn <26> oti <3754> ekeinov <1565> uper <5228> hmwn <2257> thn <3588> quchn <5590> autou <846> eyhken <5087> (5656) kai <2532> hmeiv <2249> ofeilomen <3784> (5719) uper <5228> twn <3588> adelfwn <80> tav <3588> qucav <5590> yeinai <5087> (5629)

1 John 4:17

4:17 en <1722> toutw <5129> teteleiwtai <5048> (5769) h <3588> agaph <26> mey <3326> hmwn <2257> ina <2443> parrhsian <3954> ecwmen <2192> (5725) en <1722> th <3588> hmera <2250> thv <3588> krisewv <2920> oti <3754> kaywv <2531> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) kai <2532> hmeiv <2249> esmen <1510> (5748) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> toutw <5129>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org