NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 2:18-19

2:18 paidia <3813> escath <2078> wra <5610> estin <1510> (5748) kai <2532> kaywv <2531> hkousate <191> (5656) oti <3754> anticristov <500> ercetai <2064> (5736) kai <2532> nun <3568> anticristoi <500> polloi <4183> gegonasin <1096> (5754) oyen <3606> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> escath <2078> wra <5610> estin <1510> (5748)

2:19 ex <1537> hmwn <2257> exhlyan <1831> (5627) all <235> ouk <3756> hsan <1510> (5713) ex <1537> hmwn <2257> ei <1487> gar <1063> ex <1537> hmwn <2257> hsan <1510> (5713) memenhkeisan <3306> (5715) an <302> mey <3326> hmwn <2257> all <235> ina <2443> fanerwywsin <5319> (5686) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) pantev <3956> ex <1537> hmwn <2257>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org