NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 1:6-10

1:6 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> koinwnian <2842> ecomen <2192> (5719) met <3326> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> skotei <4655> peripatwmen <4043> (5725) qeudomeya <5574> (5727) kai <2532> ou <3756> poioumen <4160> (5719) thn <3588> alhyeian <225>

1:7 ean <1437> de <1161> en <1722> tw <3588> fwti <5457> peripatwmen <4043> (5725) wv <5613> autov <846> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> fwti <5457> koinwnian <2842> ecomen <2192> (5719) met <3326> allhlwn <240> kai <2532> to <3588> aima <129> ihsou <2424> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayarizei <2511> (5719) hmav <2248> apo <575> pashv <3956> amartiav <266>

1:8 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> amartian <266> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) eautouv <1438> planwmen <4105> (5719) kai <2532> h <3588> alhyeia <225> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254>

1:9 ean <1437> omologwmen <3670> (5725) tav <3588> amartiav <266> hmwn <2257> pistov <4103> estin <1510> (5748) kai <2532> dikaiov <1342> ina <2443> afh <863> (5632) hmin <2254> tav <3588> amartiav <266> kai <2532> kayarish <2511> (5661) hmav <2248> apo <575> pashv <3956> adikiav <93>

1:10 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> ouc <3756> hmarthkamen <264> (5758) qeusthn <5583> poioumen <4160> (5719) auton <846> kai <2532> o <3588> logov <3056> autou <846> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org