NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 1:5-7

1:5 kai <2532> estin <1510> (5748) auth <3778> h <3588> aggelia <31> hn <3739> akhkoamen <191> (5754) ap <575> autou <846> kai <2532> anaggellomen <312> (5719) umin <5213> oti <3754> o <3588> yeov <2316> fwv <5457> estin <1510> (5748) kai <2532> skotia <4653> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> autw <846> oudemia <3762>

1:6 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> koinwnian <2842> ecomen <2192> (5719) met <3326> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> skotei <4655> peripatwmen <4043> (5725) qeudomeya <5574> (5727) kai <2532> ou <3756> poioumen <4160> (5719) thn <3588> alhyeian <225>

1:7 ean <1437> de <1161> en <1722> tw <3588> fwti <5457> peripatwmen <4043> (5725) wv <5613> autov <846> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> fwti <5457> koinwnian <2842> ecomen <2192> (5719) met <3326> allhlwn <240> kai <2532> to <3588> aima <129> ihsou <2424> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayarizei <2511> (5719) hmav <2248> apo <575> pashv <3956> amartiav <266>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org