NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 1:5--2:2

1:5 kai <2532> estin <1510> (5748) auth <3778> h <3588> aggelia <31> hn <3739> akhkoamen <191> (5754) ap <575> autou <846> kai <2532> anaggellomen <312> (5719) umin <5213> oti <3754> o <3588> yeov <2316> fwv <5457> estin <1510> (5748) kai <2532> skotia <4653> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> autw <846> oudemia <3762>

1:6 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> koinwnian <2842> ecomen <2192> (5719) met <3326> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> skotei <4655> peripatwmen <4043> (5725) qeudomeya <5574> (5727) kai <2532> ou <3756> poioumen <4160> (5719) thn <3588> alhyeian <225>

1:7 ean <1437> de <1161> en <1722> tw <3588> fwti <5457> peripatwmen <4043> (5725) wv <5613> autov <846> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> fwti <5457> koinwnian <2842> ecomen <2192> (5719) met <3326> allhlwn <240> kai <2532> to <3588> aima <129> ihsou <2424> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayarizei <2511> (5719) hmav <2248> apo <575> pashv <3956> amartiav <266>

1:8 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> amartian <266> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) eautouv <1438> planwmen <4105> (5719) kai <2532> h <3588> alhyeia <225> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254>

1:9 ean <1437> omologwmen <3670> (5725) tav <3588> amartiav <266> hmwn <2257> pistov <4103> estin <1510> (5748) kai <2532> dikaiov <1342> ina <2443> afh <863> (5632) hmin <2254> tav <3588> amartiav <266> kai <2532> kayarish <2511> (5661) hmav <2248> apo <575> pashv <3956> adikiav <93>

1:10 ean <1437> eipwmen <2036> (5632) oti <3754> ouc <3756> hmarthkamen <264> (5758) qeusthn <5583> poioumen <4160> (5719) auton <846> kai <2532> o <3588> logov <3056> autou <846> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254>

2:1 teknia <5040> mou <3450> tauta <5023> grafw <1125> (5719) umin <5213> ina <2443> mh <3361> amarthte <264> (5632) kai <2532> ean <1437> tiv <5100> amarth <264> (5632) paraklhton <3875> ecomen <2192> (5719) prov <4314> ton <3588> patera <3962> ihsoun <2424> criston <5547> dikaion <1342>

2:2 kai <2532> autov <846> ilasmov <2434> estin <1510> (5748) peri <4012> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> ou <3756> peri <4012> twn <3588> hmeterwn <2251> de <1161> monon <3440> alla <235> kai <2532> peri <4012> olou <3650> tou <3588> kosmou <2889>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org