NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 7:8-9

7:8 legw <3004> (5719) de <1161> toiv <3588> agamoiv <22> kai <2532> taiv <3588> chraiv <5503> kalon <2570> autoiv <846> ean <1437> meinwsin <3306> (5661) wv <5613> kagw <2504>

7:9 ei <1487> de <1161> ouk <3756> egkrateuontai <1467> (5736) gamhsatwsan <1060> (5657) kreitton <2909> gar <1063> estin <1510> (5748) gamein <1060> (5721) h <2228> purousyai <4448> (5745)

1 Corinthians 7:26-27

7:26 nomizw <3543> (5719) oun <3767> touto <5124> kalon <2570> uparcein <5225> (5721) dia <1223> thn <3588> enestwsan <1764> (5761) anagkhn <318> oti <3754> kalon <2570> anyrwpw <444> to <3588> outwv <3779> einai <1510> (5750)

7:27 dedesai <1210> (5769) gunaiki <1135> mh <3361> zhtei <2212> (5720) lusin <3080> lelusai <3089> (5769) apo <575> gunaikov <1135> mh <3361> zhtei <2212> (5720) gunaika <1135>

1 Corinthians 7:34-35

7:34 kai <2532> memeristai <3307> (5769) kai <2532> h <3588> gunh <1135> h <3588> agamov <22> kai <2532> h <3588> paryenov <3933> merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kuriou <2962> ina <2443> h <1510> (5753) agia <40> [kai] <2532> tw <3588> swmati <4983> kai <2532> tw <3588> pneumati <4151> h <3588> de <1161> gamhsasa <1060> (5660) merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kosmou <2889> pwv <4459> aresh <700> (5661) tw <3588> andri <435>

7:35 touto <5124> de <1161> prov <4314> to <3588> umwn <5216> autwn <846> sumforon <4851> legw <3004> (5719) ouc <3756> ina <2443> brocon <1029> umin <5213> epibalw <1911> (5632) alla <235> prov <4314> to <3588> euschmon <2158> kai <2532> euparedron <2145> tw <3588> kuriw <2962> aperispastwv <563>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org