NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 7:36-38

7:36 ei <1487> de <1161> tiv <5100> aschmonein <807> (5721) epi <1909> thn <3588> paryenon <3933> autou <846> nomizei <3543> (5719) ean <1437> h <1510> (5753) uperakmov <5230> kai <2532> outwv <3779> ofeilei <3784> (5719) ginesyai <1096> (5738) o <3739> yelei <2309> (5719) poieitw <4160> (5720) ouc <3756> amartanei <264> (5719) gameitwsan <1060> (5720)

7:37 ov <3739> de <1161> esthken <2476> (5758) <2476> (5707) en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> edraiov <1476> mh <3361> ecwn <2192> (5723) anagkhn <318> exousian <1849> de <1161> ecei <2192> (5719) peri <4012> tou <3588> idiou <2398> yelhmatov <2307> kai <2532> touto <5124> kekriken <2919> (5758) en <1722> th <3588> idia <2398> kardia <2588> threin <5083> (5721) thn <3588> eautou <1438> paryenon <3933> kalwv <2573> poihsei <4160> (5692)

7:38 wste <5620> kai <2532> o <3588> gamizwn <1061> (5723) thn <3588> eautou <1438> paryenon <3933> kalwv <2573> poiei <4160> (5719) kai <2532> o <3588> mh <3361> gamizwn <1061> (5723) kreisson <2908> poihsei <4160> (5692)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org