NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:10-15

3:10 kata <2596> thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> wv <5613> sofov <4680> arcitektwn <753> yemelion <2310> eyhka <5087> (5656) allov <243> de <1161> epoikodomei <2026> (5719) ekastov <1538> de <1161> blepetw <991> (5720) pwv <4459> epoikodomei <2026> (5719)

3:11 yemelion <2310> gar <1063> allon <243> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) yeinai <5087> (5629) para <3844> ton <3588> keimenon <2749> (5740) ov <3739> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> cristov <5547>

3:12 ei <1487> de <1161> tiv <5100> epoikodomei <2026> (5719) epi <1909> ton <3588> yemelion <2310> crusion <5553> argurion <694> liyouv <3037> timiouv <5093> xula <3586> corton <5528> kalamhn <2562>

3:13 ekastou <1538> to <3588> ergon <2041> faneron <5318> genhsetai <1096> (5695) h <3588> gar <1063> hmera <2250> dhlwsei <1213> (5692) oti <3754> en <1722> puri <4442> apokaluptetai <601> (5743) kai <2532> ekastou <1538> to <3588> ergon <2041> opoion <3697> estin <1510> (5748) to <3588> pur <4442> auto <846> dokimasei <1381> (5692)

3:14 ei <1487> tinov <5100> to <3588> ergon <2041> menei <3306> (5692) <3306> (5719) o <3739> epoikodomhsen <2026> (5656) misyon <3408> lhmqetai <2983> (5695)

3:15 ei <1487> tinov <5100> to <3588> ergon <2041> katakahsetai <2618> (5691) zhmiwyhsetai <2210> (5701) autov <846> de <1161> swyhsetai <4982> (5701) outwv <3779> de <1161> wv <5613> dia <1223> purov <4442>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org