NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 1:26-31

1:26 blepete <991> (5719) gar <1063> thn <3588> klhsin <2821> umwn <5216> adelfoi <80> oti <3754> ou <3756> polloi <4183> sofoi <4680> kata <2596> sarka <4561> ou <3756> polloi <4183> dunatoi <1415> ou <3756> polloi <4183> eugeneiv <2104>

1:27 alla <235> ta <3588> mwra <3474> tou <3588> kosmou <2889> exelexato <1586> (5668) o <3588> yeov <2316> ina <2443> kataiscunh <2617> (5725) touv <3588> sofouv <4680> kai <2532> ta <3588> asyenh <772> tou <3588> kosmou <2889> exelexato <1586> (5668) o <3588> yeov <2316> ina <2443> kataiscunh <2617> (5725) ta <3588> iscura <2478>

1:28 kai <2532> ta <3588> agenh <36> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> ta <3588> exouyenhmena <1848> (5772) exelexato <1586> (5668) o <3588> yeov <2316> [kai] <2532> ta <3588> mh <3361> onta <1510> (5752) ina <2443> ta <3588> onta <1510> (5752) katarghsh <2673> (5661)

1:29 opwv <3704> mh <3361> kauchshtai <2744> (5667) pasa <3956> sarx <4561> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

1:30 ex <1537> autou <846> de <1161> umeiv <5210> este <1510> (5748) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> ov <3739> egenhyh <1096> (5675) sofia <4678> hmin <2254> apo <575> yeou <2316> dikaiosunh <1343> te <5037> kai <2532> agiasmov <38> kai <2532> apolutrwsiv <629>

1:31 ina <2443> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) o <3588> kaucwmenov <2744> (5740) en <1722> kuriw <2962> kaucasyw <2744> (5737)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org