NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 1:10-13

1:10 parakalw <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> dia <1223> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> ina <2443> to <3588> auto <846> leghte <3004> (5725) pantev <3956> kai <2532> mh <3361> h <1510> (5753) en <1722> umin <5213> scismata <4978> hte <1510> (5753) de <1161> kathrtismenoi <2675> (5772) en <1722> tw <3588> autw <846> noi <3563> kai <2532> en <1722> th <3588> auth <846> gnwmh <1106>

1:11 edhlwyh <1213> (5681) gar <1063> moi <3427> peri <4012> umwn <5216> adelfoi <80> mou <3450> upo <5259> twn <3588> clohv <5514> oti <3754> eridev <2054> en <1722> umin <5213> eisin <1510> (5748)

1:12 legw <3004> (5719) de <1161> touto <5124> oti <3754> ekastov <1538> umwn <5216> legei <3004> (5719) egw <1473> men <3303> eimi <1510> (5748) paulou <3972> egw <1473> de <1161> apollw <625> egw <1473> de <1161> khfa <2786> egw <1473> de <1161> cristou <5547>

1:13 memeristai <3307> (5769) o <3588> cristov <5547> mh <3361> paulov <3972> estaurwyh <4717> (5681) uper <5228> umwn <5216> h <2228> eiv <1519> to <3588> onoma <3686> paulou <3972> ebaptisyhte <907> (5681)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org