NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 16:13-24

16:13 grhgoreite <1127> (5720) sthkete <4739> (5720) en <1722> th <3588> pistei <4102> andrizesye <407> (5737) krataiousye <2901> (5744)

16:14 panta <3956> umwn <5216> en <1722> agaph <26> ginesyw <1096> (5737)

16:15 parakalw <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> oidate <1492> (5758) thn <3588> oikian <3614> stefana <4734> oti <3754> estin <1510> (5748) aparch <536> thv <3588> acaiav <882> kai <2532> eiv <1519> diakonian <1248> toiv <3588> agioiv <40> etaxan <5021> (5656) eautouv <1438>

16:16 ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> upotasshsye <5293> (5747) toiv <3588> toioutoiv <5108> kai <2532> panti <3956> tw <3588> sunergounti <4903> (5723) kai <2532> kopiwnti <2872> (5723)

16:17 cairw <5463> (5719) de <1161> epi <1909> th <3588> parousia <3952> stefana <4734> kai <2532> fortounatou <5415> kai <2532> acaikou <883> oti <3754> to <3588> umeteron <5212> usterhma <5303> outoi <3778> aneplhrwsan <378> (5656)

16:18 anepausan <373> (5656) gar <1063> to <3588> emon <1699> pneuma <4151> kai <2532> to <3588> umwn <5216> epiginwskete <1921> (5720) oun <3767> touv <3588> toioutouv <5108>

16:19 aspazontai <782> (5736) umav <5209> ai <3588> ekklhsiai <1577> thv <3588> asiav <773> aspazetai <782> (5736) umav <5209> en <1722> kuriw <2962> polla <4183> akulav <207> kai <2532> priska <4251> sun <4862> th <3588> kat <2596> oikon <3624> autwn <846> ekklhsia <1577>

16:20 aspazontai <782> (5736) umav <5209> oi <3588> adelfoi <80> pantev <3956> aspasasye <782> (5663) allhlouv <240> en <1722> filhmati <5370> agiw <40>

16:21 o <3588> aspasmov <783> th <3588> emh <1699> ceiri <5495> paulou <3972>

16:22 ei <1487> tiv <5100> ou <3756> filei <5368> (5719) ton <3588> kurion <2962> htw <1510> (5749) anayema <331> marana <3134> ya <3134>

16:23 h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> mey <3326> umwn <5216>

16:24 h <3588> agaph <26> mou <3450> meta <3326> pantwn <3956> umwn <5216> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org